Biểu Tượng Du Lịch Việt Nam

Posts Tagged ‘biểu tượng du lịch việt nam’

Công bố biểu tượng du lịch Việt Nam 2011 – 2015

Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sự phát triển của du lịch Việt Nam giai đoạn 2005 – 2011 gắn liền với biểu tượng và khẩu hiệu xúc tiến du lịch quốc gia […]